شفاف سازی اطلاعاتبرنامه های توسعه، راهبردی، اهداف، بودجه ریزی سالانه وگزارشهای عملکردی آنها به تفکیک فصول هزینه ای وگزارش پیشرفت ماهانه پروژه ها