شفاف سازی اطلاعاتآیین نامه ها، دستوالعمل ها وفرآیند مربوط به استخدام ، تخصیص پست وارتقاء واعطای حقوق ، مزایاوخدمات رفاهی