شفاف سازی اطلاعاتکلیه معاملات (خرید، فروش، مناقصه، مزایده...)حدنصاب متوسط وکلان (بالاتراز نصاب خرد)بهمراه متن قرارداد