شفاف سازی اطلاعاتنوع و میزان حمایت از رویدادها (نهادها و موسسات حامی برگزاری)