مجوز ساخت و نصب مجسمه و یادمان در میادین و اماکن عمومی