شفاف سازی اطلاعاتساختار سازمانی ، اطلاعات مدیران وکارکنان دارای رابطه استخدامی رسمی ، پیمانی وقراردادی