مدیرکل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل:

جناب آقای سید ناصر اسحاقی

آدرس پست الکترونیکی:ardebil@farhang.gov.ir

نشانی:خیابان شهید مطهری،جنب بیمه ایران

تلفن: 04512231443

کد پستی : 5613943386