ادارات شهرستان تابعهاداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بیله سوار

مسئول اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بیله سوار:

شهاب ملکی

آدرس سایت: bilesavar.farhang.gov.ir

آدرس پست الکترونیکی: bilasavar.ardebil@farhang.gov.ir


تلفن: 04532828764