نصیر زاده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گرمی   

آدرس سایت: germi.farhang.gov.ir

آدرس پست الکترونیکی: germi@farhang.gov.ir

تلفن: 04532641333