ادارات شهرستان تابعهاداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گرمی

 

 

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گرمی

علی بدرگرمی 

آدرس سایت: germi.farhang.gov.ir

آدرس پست الکترونیکی  germi.ardebil@farhang.gov.irt

 

تلفن: 04532641333