ادارات شهرستان تابعهاداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خلخال

 

 

کاظمی   

رویا کاظمی

 رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خلخال

آدرس سایت: khalkhal.farhang.gov.ir

آدرس پست الکترونیکی: khalkhal.ardebil@farhang.gov.ir

نشانی:بلوار هفده شهریور

تلفن تماس: 04532424091