رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کوثر:

آدرس سایت:kosar.farhang.gov.ir

آدرس پست الکترونیکی: kosar@farhang.gov.ir

جناب آقای سعید معصومی

تلفن: 04532923225