ادارات شهرستان تابعهاداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کوثر

 

سعید خادم نو

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شماره تماس: 04532923225

سعید خادم نو

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوثر

آدرس سایت:kosar.farhang.gov.ir

آدرس پست الکترونیکی: kosar.ardebil@farhang.gov.ir