ادارات شهرستان تابعهاداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشگین شهر

اداره مشگین شهر

رستمی 

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشگین شهر:

محمد رستمی مرادلو

متولد 1343 در روستای مرادلو  مشگین شهر

سوابق تحصیلی

لیسانس جغرافیا گرایش انسانی اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

فوق لیسانس جغرافیا گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی از دانشگاه آزاد اردبیل

سوابق اجرایی

* مسئول امور اجتماعی و انتخابات فرمانداری مشگین شهر از سال 1371 تا 1372

* مسئول دفتر طرح و برنامه فرمانداری مشگین شهر از سال 1372 تا 1373

* سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشگین شهر از سال 1373 تا 1382

* سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خلخال از سال 1382 تا 1384

* کارشناس فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشگین شهر از سال 1384 تا 1393

* رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مشگین شهر از سال 1393 تا کنون

تقدیر

* مدیر نمونه شهرستان مشگین شهر در سال 1380

* کارمند نمونه شهرستان مشگین شهر در سال 1387 

آدرس پست الکترونیکی: meshginshahr.ardebil@farhang.gov.ir