ادارات شهرستان تابعهاداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نمین

 

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نمین


 

 

مرتضی بالار سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نمین

آدرس پست الکترونیکی: namin@farhang.gov.ir

تلفن: 04532328712