رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نیر


 
عیدی

ولی عیدی

سوابق کاری

* کارشناس امور فرهنگی، مطبوعاتی و تبلیغاتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گرمی از سال 1387 تا 1391

* کارشناس روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل سال 1391

* کارشناس امور فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نیر  از سال 1391 تا 1392

* سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نیر   از سال 1392 تا 1394

* رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نیر  از سال 1394 تاکنون

آدرس سایت: nir.farhang.gov.ir

آدرس پست الکترونیکی: nir@farhang.gov.ir

جناب آقای ولی عیدی

تلفن: 04532283724