رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیر:

آدرس سایت: nir.farhang.gov.ir

آدرس پست الکترونیکی: nir@farhang.gov.ir

جناب آقای ولی عیدی

تلفن: 04532283724