غریب منوچهری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پارس آباد

منوچهری

آدرس سایت:parsabad.farhang.gov.ir

آدرس پست الکترونیکی: parsabad@farhang.gov.ir

 

تلفن: 04532725370