ادارات شهرستان تابعهاداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سرعین

:

سرپرست نمایندگی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان سرعین


 
عیدی

ولی عیدی

سوابق کاری

* کارشناس امور فرهنگی، مطبوعاتی و تبلیغاتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گرمی از سال 1387 تا 1391

* کارشناس روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل سال 1391

* کارشناس امور فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نیر  از سال 1391 تا 1392

* سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نیر  از سال 1392 تا 1394

* رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نیر  از سال 1394 تاکنون

نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سرعین

آدرس پست الکترونیکی:sarein@farhang.gov.ir

جناب آقای ولی عیدی

تلفن:04532224515