تماس با اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان اردبیل

 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل
 
   شماره تماس : 53 - 33231443 - 045
 
نمابردفترمدیریت :    33246772 - 045
 
نمابرروابط عمومی: 33230874 – 045
 
نمابردبیرخانه :        33253994 - 045
 
سامانه پیام کوتاه:           20003767   
     
پست الکترونیک : ardebil@farhang.gov.ir

آدرس : خیابان شهید مطهری – جنب بیمه ایران

تماس